creuer

Per al vostre coneixement us informem que està en tràmit una modificació de la resolució ENS/315/2012, de 23 de febrer, de preinscripció i matrícula per al curs 2012-2013, per la qual s’endarrereixen dates i terminis d’aquest procés, per als ensenyaments de segon cicle de l’educació infantil i l’educació obligatòria.

 

Nou calendari , en què es destaquen en color groc les dates i terminis modificats.

 

Calendari de preinscripció 2012-2013.

Segon cicle d'educació infantil i ensenyament obligatori

 

Tasques a realitzar pels centres docents

 

Fases de la preinscripció

Dates

Gestió de l'oferta (reserva per a alumnes del centre)

Del 28 febrer al 2 de març

Difusió de l'oferta

14 de març

Presentació de sol·licituds

19 al 30 de març

La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 29 de març

Entrada de sol·licitud i barem

10 al 13 d’abril

Llistes amb el barem provisional

17 de d’abril

Sorteig

18 de d’abril

Reclamacions

18 al 20 d’abril

Entrada resolució reclamacions

Fins el 23 d’abril

Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions

25 d’abril

Dia per revisar reserva de places a l'aplicació (prèvia autorització de la inspecció)

26 d’abril

 

Publicar oferta definitiva

Entre el 29 de maig i l’1 de juny

Publicació de les llistes d'admesos

Entre l’1 i el 8 de juny

 

Període de matriculació (infantil, primària i 1r d’ESO)

11 al 15 de juny

Període de matriculació o confirmació de plaça (2n, 3r i 4t d’ESO)

25 al 29 de juny

Confirmació interna de continuïtat dels alumnes propis

Abans del 22 de juny

Confirmació de matrícula a l’aplicació informàtica (infantil i primària)

26 al 29 de juny

Ajustament matricula prevista a ESO

2 al 6 juliol

Període de matrícula extraordinària d’ESO pels pendents de exàmens de setembre

7 al 13 de setembre

Confirmació de matrícula definitiva de l’ESO

25 al 28 de setembre

 


BATXILLERAT (nivell no concertat):

 • ·    Preinscripció:
  • A  partir del mes de març es pot sol·licitar entrevista amb la Cap d’estudis.

 

 

DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT (nivells concertats)

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o el resguard de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat.

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre: el criteri de prioritat específic, els criteris generals i els criteris complementaris.

Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d'admissió i poder ordenar-les. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.


A) Documentació identificativa (s'ha de presentar en tots els casos)

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. 
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa el Departament d'Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen.


B) Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (s'ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció)

Criteri específic 

 • Té preferència l'alumnat que procedeixi dels centres i ensenyaments que hi són adscrits.
  • No s'ha de presentar documentació.

 

Criteris generals

 • Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin.
  • Quan l'alumne o alumna té germans escolaritzats al centre educatiu o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció: 40 punts

  • Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora. 
   Aquesta puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o germana està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció.

  • El centre comprova directament aquestes circumstàncies en els casos següents:
   • S'entén que un alumne o alumna té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.
   • S'entén que un pare o tutor legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu.
   • Si s'al·lega que el germà o germana està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.
 • Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet.
  • Quan el domicili habitual estigui a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
  • Quan a instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora, el guardador o la guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts
  • En el cas de la ciutat de Barcelona, quan el domicili habitual és al mateix districte municipal on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 15 punts.
  • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

 

 

  • Documentació a presentar:
   • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
   • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres que no han de tenir NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
   • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036).
 • Renda anual de la unitat familiar
  • Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.
   • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.
 • Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare o germans
  • Quan l'alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l'alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%:10 punts.

   Documentació a presentar:
   • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família.
   • També s'admeten els certificats de discapacitat emesos per l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.
   • Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 

 


Criteris complementaris

 • Si l'alumne o l'alumna forma part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.

  Documentació a presentar: 
  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Si l'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts.

  Documentació a presentar:
  • Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s'indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.
 • Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts.
  • Són ensenyaments gratuïts i universals: el segon cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria, els programes de qualificació professional inicial (PQPI) i els cicles de formació professional de grau mitjà.
  • Són equivalents a aquests ensenyaments: el parvulari, l'educació general bàsica (EGB), els ensenyaments primaris, el 1r i 2n curs de batxillerat unificat polivalent (BUP) o el batxillerat elemental o el batxillerat superior, i la FP1, i en general qualsevol ensenyament que es cursava entre els 3 i els 16 anys

   Documentació a presentar:
   • La persona escolaritzada en el centre per al qual es presenta la sol·licitud ha de facilitar al centre les seves dades perquè aquest pugui comprovar-ho.

 

Simultaneïtat d'ensenyaments professionals de música i dansa i programes esportius d'alt rendiment

Els alumnes que cursen o opten per cursar els ensenyaments professionals de música o de dansa o els alumnes que segueix programes esportius d’alt rendiment ho poden fer constar a la sol·licitud de preinscripció perquè, encara que no provinguin d’un centre adscrit, tenen prioritat per accedir a les places d’ESO dels centres que tenen l’horari adaptat.

En aquests casos s'ha de presentar la documentació següent:

 • Simultaneïtat d'ensenyaments artístics de música o dansa i l'educació secundària obligatòria.
  • Declaració quan es fa la sol·licitud de preinscripció i en el moment de formalitzar la matrícula, que s'està matriculat o admès pendent de matriculació en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals.
 • Alumnes que segueixen programes esportius d'alt rendiment.
  • Certificat del Consell Català de l'Esport.
 • Condició d'esportista d'alt rendiment o alt nivell.
  • Còpia del DOGC o del BOE on està publicat la condició d'esportista d'alt nivell de l'alumne o l'alumna, i que en tot cas ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys, o certificat del Consell Català de l'Esport.


Arxius d'interès


També et pot interessar...

Inscripció Batxillerat Dual

Circular d'inscripció per al Batxillerat Dual que cal omplir i entregar a la recepció del centre un cop fet el registre ON LINE obligatori a:   ...

llegir més »

Inscripcions escola d'idiomes extraescolar 18-19

Accediu a la informació i als fulls d'inscripció per a l'escola d'idiomes d'anglès i francès que hem organitzat conjuntament amb l'empresa especial...

llegir més »

Inscripció activitats extraescolars

Formulari d'inscripció a les activitats extraescolars: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSsbCqxHHbGYDNExc2f6gj0ZdrlbTDKBu_yKNovBtr4tg7Dw/...

llegir més »